Algemene voorwaarden

OPRECHT ADVOCATEN B.V.

 1. Oprecht Advocaten B.V. (“Oprecht Advocaten”) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt de uitoefening van de advocatuur. Oprecht Advocaten is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37135858. Het BTW nummer van Oprecht Advocaten is NL8184.80.464.B01
 2. De advocaten van Oprecht Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoonnummer 070 335 3535, info@advocatenorde.nl.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht en/of andere rechtsverhoudingen tussen Oprecht Advocaten en haar opdrachtgevers (“cliënten”). Deze algemene voorwaarden zijn bovendien van toepassing op overeenkomsten van opdracht tussen cliënten en de (voormalige) bestuurders, aandeelhouders, werknemers en/of derden die voor Oprecht Advocaten werkzaam zijn of zijn geweest.
 4. De uitvoering van iedere opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt en niet van derden. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 5. Alle opdrachten worden, onder uitsluiting van de artikelen 404 en 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Oprecht Advocaten, ongeacht of deze tot stand zijn gekomen via haar bestuurders, aandeelhouders of werknemers.
 6. De aansprakelijkheid van Oprecht Advocaten is beperkt tot het bedrag dat haar verzekeringsmaatschappij in een voorkomend geval uitkeert, te vermeerderen met het eigen risico.
 7. Indien de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Oprecht Advocaten beperkt tot het door haar in rekening gebrachte honorarium voor de desbetreffende opdracht, met een maximum van € 30.000,-.
 8. Alle aanspraken op Oprecht Advocaten van cliënten en derden vervallen na het verstrijken van de periode van 2 maanden nadat de cliënt respectievelijk de derde bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met het bestaan van die aanspraken.
 9. Oprecht Advocaten kan derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht, zoveel mogelijk na overleg met haar cliënten. Oprecht Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden. Oprecht Advocaten is bevoegd namens cliënt een beperking van de aansprakelijkheid van derden te accepteren.
 10. De declaraties van Oprecht Advocaten dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan. Bij gebreke hiervan is de cliënt, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim.
 11. Onverminderd de Oprecht Advocaten verder toekomende rechten, heeft Oprecht Advocaten bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling recht op de wettelijke rente vermeerderd met 3% over het achterstallige bedrag te berekenen per dag vanaf de vervaldag van de betreffende declaratie.
 12. Indien Oprecht Advocaten genoodzaakt is tot incasso van haar vordering komen, afgezien van de Oprecht Advocaten verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding, alle daaronder vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op vijftien (15) procent van het achterstallige bedrag met een minimum van € 300,- gesteld worden, voor rekening van de cliënt.
 13. Oprecht Advocaten kan een voorschot in rekening brengen c.q. een depot vragen alvorens haar werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot c.q. depot wordt verrekend met de openstaande declaraties op de cliënt.
 14. Door het van toepassing worden van deze algemene voorwaarden heeft de cliënt zich jegens Oprecht Advocaten verbonden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Oprecht Advocaten op de cliënt, uit welken hoofde ook, op eerste verzoek van Oprecht Advocaten, ten genoegen van Oprecht Advocaten, (aanvullende) zekerheid te stellen. Deze dient steeds zodanig te zijn, en daartoe zo nodig door de cliënt ten genoegen van Oprecht Advocaten te worden vervangen en / of aangevuld, dat Oprecht Advocaten gelet op het risicoprofiel van de cliënt, de dekkingswaarde van de zekerheden en eventuele andere voor Oprecht Advocaten relevante factoren, doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben. Oprecht Advocaten zal op verzoek van de cliënt de reden van die zekerheidstelling, of de vervanging of aanvulling daarvan, meedelen. De omvang van de gevraagde zekerheid moet in een redelijke verhouding staan tot de verplichtingen van de cliënt.
 15. De cliënt vrijwaart Oprecht Advocaten voor alle aanspraken van derden verbandhoudende met de overeenkomst van opdracht en zal alle in redelijkheid te maken kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.
 16. Oprecht Advocaten neemt deel aan de Klachten – en Geschillenregeling Advocatuur. Geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht door Oprecht Advocaten kunnen door de cliënt, met inachtneming van het op dat moment geldende Reglement Geschillencommissie Advocatuur, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Verdere informatie over de voorwaarden die zijn gesteld aan het indienen van een klacht, de wijze van indienen van een klacht en de behandeling van een klacht door de Geschillencommissie Advocatuur, is te vinden op de website van Oprecht Advocaten: www.oprecht.nl onder het kopje ‘Klachtenregeling’.
 17. Op de rechtsverhouding tussen Oprecht Advocaten en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover de wet dit toelaat en tenzij het geschil door de cliënt wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, zullen alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland.
 18. Oprecht Advocaten is verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden. De Wwft is van toepassing indien er sprake is van advies of bijstandsverlening bij:
  • het aan- of verkopen van registergoederen;
  • het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  • het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;
  • het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;
  • werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van belastingadviseurs; of
  • het vestigen van een recht op hypotheek op een registergoed.
 19. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.oprecht.nl.