In een serie portretten geeft Oprecht Advocaten u graag een kijkje de keuken. Waar houden onze advocaten zich mee bezig? Wat voor soort zaken doen ze (nog meer)? Wat speelt er binnen hun vakgebied? En wat doen ze om bij te blijven? In deze aflevering komt Linda Bijl aan het woord. Linda is specialist arbeidsrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht. Sinds de uitbraak van de pandemie houdt zij zich veel bezig met coronagerelateerde zaken. Ze vertelt u graag meer over.

Coronamaatregelen

De uitbraak van het coronavirus heeft het kabinet genoodzaakt om verschillende maatregelen te treffen. Deze coronamaatregelen hebben grote impact, zowel op werkgevers als werknemers. Ondernemingen hebben hun deuren moeten sluiten of worden geconfronteerd met afname van de vraag naar producten en/of diensten.

Het kabinet acht het van groot belang om banen te behouden en ondersteuning te bieden bij acute problemen die werkgevers en werknemers op dit moment ondervinden. Dit heeft onder meer geleid tot de invoering van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis omzetverlies lijden. De NOW 3 is inmiddels van kracht en loopt door tot 30 juni 2021.

Herstructureren en reorganiseren

Een aantal werkgevers ontkomt er echter helaas niet aan om hun onderneming toch te herstructureren en werknemers te ontslaan. In sommige gevallen ontbreekt echter een bedrijfseconomische grondslag voor het ontslag.

Werkgevers moeten zich realiseren dat de ontslagregels op dezelfde manier worden toegepast als voor de coronacrisis. Dit betekent onder meer dat zij aannemelijk moeten maken dat de werkvermindering/omzetvermindering structureel van aard is.

Het UWV zal bij de beoordeling van de ontslagaanvraag niet alleen de periode vanaf de uitbraak van het coronavirus tot heden in aanmerking nemen. Een werkgever zal ook aannemelijk moeten maken dat het werkaanbod/de omzet de komende 26 weken – te rekenen vanaf de datum waarop het UWV de beslissing op de ontslagaanvraag neemt – niet zal verbeteren.

Dit kan lastig zijn. Niemand kan in een glazen bol kijken. Breiden de besmettingen zich weer uit of nemen ze blijvend af? Worden de coronamaatregelen straks afgebouwd of blijven ze aangescherpt? Wanneer komt het vaccin? Een prognose is altijd subjectief van aard, maar in deze huidige tijd helemaal discutabel. In mijn arbeidsrecht praktijk geef ik zowel werkgevers als werknemers handvatten bij deze discussie.