Bestuursrecht

Wilt u een bestemmingsplan gewijzigd krijgen, of een vergunning aanvragen voor een project? Bent u het niet eens met een besluit van de overheid? Dan krijgt u te maken met het bestuursrecht. Het bestuursrecht bepaalt aan welke regels overheden zich moeten houden als zij besluiten nemen en wat u kunt doen als u het met zo’n besluit niet eens bent.

De algemene regels over het bestuursrecht staan in de Algemene Wet Bestuursrecht. Daarnaast spelen bijzondere wetten en de beginselen van behoorlijk bestuur een belangrijke rol. Dit maakt het bestuursrecht voor ondernemers en particulieren behoorlijk ondoorzichtig. In principe bent u in het bestuursrecht niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Gelet op de vele regels, formele eisen én vaak strenge termijnen is het echter wel verstandig om u over uw rechten en plichten te laten adviseren door een gespecialiseerde bestuursrechtadvocaat.

Voor Oprecht Advocaten kent het bestuursrecht geen geheimen. Wij kunnen u in al uw geschillen met de overheid adviseren, bezwaar voor u maken of beroep instellen. Is uw zaak spoedeisend? Dan kunnen wij een voorlopige voorziening vorderen. Onze bestuursrechtspecialisten staan zowel ondernemingen als particulieren bij.

Onze bestuursrecht specialisten

Jasper de Boer
Jasper de BoerAdvocaat Bestuursrecht
Ilse Sinnige
Ilse Sinnige Advocaat Bestuursrecht

Juridische kwestie met de overheid?

Oprecht Advocaten staat u graag bij in uw zaak tegen één of meerdere overheidsorganen.

Advocaat bestuursrecht

Oprecht Advocaten adviseert en procedeert op het gebied van:

 • bestemmingsplannen
 • bestuurlijke dwangsommen en bestuursdwang
 • bestuurlijke boete
 • exploitatieplannen en exploitatievergunningen
 • nadeelcompensatie
 • omgevingsvergunningen
 • planschade
 • projectontwikkeling
 • projectbesluiten
 • rechtmatige- en onrechtmatige overheidsdaad
 • ruimtelijke ordening
 • sancties voor bodem-, lucht- of waterverontreiniging
 • subsidies
 • WABO
 • wet Bibob
 • Wet openbaarheid bestuur (Wob)

Bestuursrechtadvocaat Noord-Holland

Juridisch advies over bezwaar en beroep

Heeft u een besluit heeft ontvangen van een bestuursorgaan en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u meestal binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt bezwaar maken bij het bestuursorgaan zelf. Dit doet u met een bezwaarschrift.

Wordt uw bezwaar afgewezen, kunt u hiertegen in beroep gaan. Het beroepschrift moet over het algemeen uiterlijk zes weken nadat uw bezwaar is afgewezen door het beroepsorgaan ontvangen zijn.

Wordt uw beroep ongegrond verklaard? Dan staat eventueel ook nog de mogelijkheid van hoger beroep open. Bij welke instantie dat moet, hangt af van het onderwerp van de zaak.

Overigens biedt in de meeste gevallen bezwaar en beroep alleen niet de grootste kans op succes. In veel gevallen wordt naast de procedure via overleg met de gemeente een oplossing bereikt.

De bestuursrechtadvocaten van Oprecht adviseren over uw bezwaar- en beroepschriftprocedure en over het hoger beroep. Op basis van onze expertise en ervaring kunnen wij u een goede inschatting geven van uw kansen.

Waar ligt u ’s nachts wakker van?

Met gedegen advies en juridische ondersteuning geven wij u uw nachtrust terug.