De gereedschapskist van de curator in faillissement
Op verzoek van een van de schuldeisers of op eigen aangifte kan de rechtbank het faillissement van een schuldenaar uitspreken. In dat geval benoemt de rechtbank ook een curator: veelal is dit een advocaat die gespecialiseerd is in faillissementsrecht en bij de rechtbank als zodanig geregistreerd staat.

Taken curator
Een belangrijke taak van de curator in een faillissement is om het faillissement af te wikkelen en daarbij de belangen van de gezamenlijke schuldeisers zo goed mogelijk te behartigen. Ook heeft hij de taak om rechtmatigheidsonderzoek te verrichten. Is sprake van onbehoorlijk bestuur, wat is de oorzaak van het faillissement, zijn er in het zicht van faillissement handelingen verricht die onrechtmatig zijn?

Bevoegdheden curator
Als de curator vermoedt dat er sprake is van onrechtmatig handelen heeft hij een aantal verregaande bevoegdheden:

1. Zo kan de curator de rechter-commissaris vragen om gefailleerde de toestemming te ontzeggen om zijn woonplaats te verlaten. In de praktijk wordt die toestemming niet vaak geweigerd. Dat ligt anders bij het verlaten van Nederland. Als de gefailleerde niet meewerkt aan het verstrekken van inlichtingen of sprake is van vluchtgevaar, kan het paspoort worden ingenomen.
2. De curator heeft toegang tot elke plaats voorzover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taken nodig is. Denk hierbij aan locaties waar de administratie ligt of zich zaken bevinden die tot de boedel behoren.
3. Daarnaast kan de curator in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid schikkingen treffen met bestuurders.
4. Ook kan de curator de rechtbank om een bestuursverbod verzoeken.
1. Als er (vlak) voor faillissementsdatum rechtshandelingen zijn verricht waardoor de schuldeisers zijn benadeeld, kan de curator die rechtshandelingen vernietigen.
2. De curator kan het bestuur aansprakelijk stellen op grond van onbehoorlijk bestuur, schending van de administratieplicht of de publicatieplicht, voor het gehele boedeltekort.
5. Als de curator vermoedt dat er faillissementsfraude is of wordt gepleegd, kan hij daar aangifte van doen.
6. Als een gefailleerde geen medewerking verleent om inlichtingen te verstrekken kan de curator de rechtbank vragen de gefailleerde onder ede te laten horen. Als de gefailleerde ook aan dat verzoek geen medewerking verleent, dan volgt doorgaans een verzoek om de gefailleerde in bewaring te stellen. De gefailleerde wordt dan “gegijzeld” tot hij de gevraagde inlichtingen verstrekt.

Al met al dus een hoop middelen om uiteindelijk de omvang van de boedel vast te stellen, of deze juist te herstellen in zijn oorspronkelijke omvang, of om faillissementsfraude tegen te gaan.

Vragen?
Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met Martijn Helmstrijd of Steven Lasonder, via m.helmstrijd@oprecht.nl / s.lasonder@oprecht.nl of 0229-285070.