Het coronavirus treft niet alleen de gezondheid van de Nederlandse bevolking, maar ook de ondernemers. Gedurende de coronacrisis wil het kabinet ondernemers een helpende hand bieden. Op 17 maart 2020 is daarom een economisch noodpakket aangekondigd. Eén onderdeel van dit pakket is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-regeling). Op 31 maart 2020 zijn de voorwaarden van de NOW-regeling bekendgemaakt. Naar de verwachting kunnen ondernemers vanaf 6 april 2020 een aanvraag bij het UWV indienen.

Doel NOW-regeling

Door de coronacrisis zien veel ondernemers dat hun omzet (aanzienlijk) terugloopt of helemaal stil komt te liggen, met als gevolg dat ondernemers de loonkosten voor hun werknemers niet kunnen dragen. Het doel van de NOW-regeling is om ondernemers die als gevolg van de coronacrisis omzetverlies lijden via een subsidie te ondersteunen bij het dragen van de loonkosten en op die manier het zoveel als mogelijk in dienst houden van hun werknemers.

Ondernemers kunnen onder de NOW-regeling een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en een voorschot van het UWV ontvangen. Op deze manier probeert het kabinet ervoor te zorgen dat tijdens de coronacrisis werkeloosheid zoveel als mogelijk wordt voorkomen en dat (gedwongen) ontslagen uitblijven.

Met de aankondiging van de NOW-regeling op 17 maart 2020 is de regeling werktijdverkorting ingetrokken en vervangen door de NOW-regeling. Waar ondernemers onder de regeling werktijdverkorting pas achteraf gecompenseerd werden, wordt de tegemoetkoming onder de NOW-regeling in de vorm van een subsidie vooraf aan ondernemers gegeven.

Inhoud van de NOW-regeling

Kort gezegd kunnen ondernemers die minimaal 20% omzetverlies hebben over een aaneengesloten periode van 3 maanden onder de NOW-regeling een tegemoetkoming van maximaal 90% van loonsom krijgen, naar rato van het percentage aan omzetverlies. Dit betekent dat een ondernemer die een omzetverlies heeft van 100% een tegemoetkoming van 90% van de loonsom kan krijgen en dat een ondernemer die een omzetverlies van 50% heeft een tegemoetkoming van 45% van de loonsom kan krijgen.

Belangrijkste voorwaarden

De belangrijkste uitgangspunten en voorwaarden van de NOW-regeling zijn als volgt:

Omzetverlies

  1. Ondernemers dienen minimaal 20% omzetverlies over een aangesloten periode van 3 maanden te kunnen aantonen. Hierbij hoeven ondernemers niet aan te tonen dat het verlies aan omzet is veroorzaakt door de maatregelen van overheid in verband met het coronavirus;
  2. De eerste datum van het omzetverlies dient tussen de periode 1 maart en 31 mei 2020 te liggen. Ondernemers dienen bij de aanvraag als startdatum 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 te kiezen. Deze startdatum kan vervolgens niet meer worden aangepast;
  3. De omzet gedurende deze 3 aangesloten maanden moet vergeleken worden met ¼ van de omzet over 2019. De omzetdaling die uit deze vergelijking komt moet minimaal 20% zijn;
  4. Als een ondernemer onderdeel vormt van een concern, dan wordt het verlies van omzet van het hele concern aangehouden.

Loonsom

  1. De hoogte van de loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de hoogte van de loonsom in januari 2020. Voor deze hoogte neemt het UWV automatisch de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst over. Als grondslag wordt het zogenoemde socialeverzekeringsloon genomen;
  2. De hoogte van het loon per werknemer dat voor subsidie in aanmerking komt is gemaximeerd op € 9.538,- bruto per maand. Daarop komt een opslag van 30% voor de werkgeverslasten (werkgeverspremies etc). Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Een andere belangrijke voorwaarde voor ondernemers die gebruik willen maken van de NOW-regeling is dat zij tijdens de periode dat zij subsidie ontvangen hun werknemers hun volledige salaris (blijven) betalen en dat zij geen aanvraag bij het UWV doen voor een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Deze loondoorbetalingsinspanning geldt ook ten opzichte van werknemers met een flexibel contract.

Ondernemers die gedurende de periode dat zij een subsidie ontvangen toch een ontslagaanvraag bij het UWV indienen wegens bedrijfseconomische omstandigheden, moeten bij de uiteindelijke vaststelling van de tegemoetkoming een boete betalen. De hoogte van deze boete is 1,5 keer het loon over de loonsom in januari 2020 van iedere werknemer waarvoor een ontslagaanvraag bij het UWV is ingediend. De hoogte van deze boete wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de definitieve hoogte van de tegemoetkoming wordt gebaseerd.

Wanneer aanvragen indienen?

De verwachting is dat het loket bij het UWV voor het indienen van een NOW-aanvraag 6 april a.s. open gaat. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

Wanneer ontvangen ondernemers een voorschot?

Als het UWV positief oordeelt over een NOW-aanvraag dan keert het UWV een voorschot van 80% uit. Het UWV verwacht de eerste voorschotten binnen 2-4 weken na het indienen van de NOW-aanvraag te kunnen uitbetalen.

Definitieve vaststelling hoogte subsidie

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW-regeling is toegekend, dient de definitieve vaststelling van de subsidie door de ondernemer te worden aangevraagd. Daarvoor is in beginsel een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening opstellen.

Vragen

Heeft u vragen over de NOW-regeling? Of over één van de andere maatregelen waar u als werkgever aanspraak op kunt maken? Dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Linda Bijl en Isabelle Delcour, l.bijl@oprecht.nlen i.delcour@oprecht.nl, telefoonnummer 0229-285070.