De Omgevingswet komt eraan

Op 1 juli 2022 treedt – naar verwachting – de nieuwe Omgevingswet in werking. In deze nieuwe wet komt een aantal van de huidige regels te vervallen en worden veel van de huidige wetten en regels samengevoegd en/of gewijzigd. Oprecht Advocaten vertelt u in vogelvlucht welke wijzigingen voor u van belang zijn.

Waarom de Omgevingswet?

Allereerst iets over de totstandkoming van de wet, waarvan het wetgevingsproces meer dan 10 jaar heeft geduurd. Met de Omgevingswet wil de overheid het omgevingsrecht ‘eenvoudig beter’ maken. Het huidige omgevingsrecht is namelijk erg versnipperd en onoverzichtelijk. Daarom worden in de Omgevingswet (tientallen) wetten en regels samengevoegd en komen maar liefst 26 wetten, 60 AMvB’s en 75 ministeriële regelingen (gedeeltelijk) te vervallen.

Daarnaast wil de wetgever lagere overheden met de Omgevingswet meer mogelijkheden bieden om tot maatwerkoplossingen te komen, bijvoorbeeld op het gebied van geluid of luchtkwaliteit. Nu worden die normen nog landelijk vastgesteld.

Tot slot is het de bedoeling dat de besluitvorming na de inwerkingtreding van de Omgevingswet aanzienlijk sneller zal verlopen.

De grootste wijzigingen zijn de volgende.

#1 Het omgevingsplan

Het huidige bestemmingsplan wordt onder de Omgevingswet vervangen door een omgevingsplan. Op grond van de Omgevingswet moet iedere gemeente één omgevingsplan met regels over de fysieke leefomgeving vaststellen. Omdat gemeenten daarvoor tot 31 december 2029 de tijd krijgen, geldt vanaf 1 juli 2022 in ieder gemeente een omgevingsplan ‘van rechtswege’. Dit is een tijdelijk omgevingsplan waarin verschillende plannen, besluiten en verordeningen zijn opgenomen die direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet van kracht waren.

#2 Knip in de omgevingsvergunning

Met de komst van de Omgevingswet wordt de activiteit bouwen gesplitst in een ruimtelijk deel en een technisch deel. Hiermee komen er voor de activiteit bouwen ook twee vergunningen (ook wel de ‘knip’ genoemd):

  1. Een omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit bouwen.
  2. Een omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit.

Moeten beide vergunningen worden aangevraagd? Dan kunt u ervoor kiezen om de omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit pas ná het verlenen van de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit bouwen aan te vragen. U hoeft dusk nog geen kosten te maken voor de technische uitwerking van uw plannen als nog niet duidelijk is of uw plannen ruimtelijk gezien wel mogelijk zijn.

Overigens moet u in het kader van de omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit vanaf 1 juli 2022 ook rekening houden met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Met deze wet zal het stelsel van bouwtoezicht gefaseerd worden gewijzigd.

#3 Meer participatie

Een van de belangrijkste onderwerpen in de nieuwe Omgevingswet is participatie. Zo moeten gemeenten belanghebbenden straks in een zo vroeg mogelijk stadium gaan betrekken bij de totstandkoming van hun omgevingsplan, in plaats van achteraf. Dat biedt kansen voor u om mee te praten.

Aan de andere kant moet ook u de omgeving straks bij uw plannen gaan betrekken. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet u namelijk aangeven hoe u omwonenden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag heeft betrokken en zo ja, wat het resultaat van dat proces is geweest. Het idee hierachter is dat deze vroegtijdige participatie zal leiden tot meer draagvlak.

#4 Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Als de Omgevingswet in werking is getreden, zijn alle gemeenten ook aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is het digitale loket waar u straks niet alleen kunt zien welke regels op een bepaalde locatie van toepassing zijn, maar waar u ook vergunningen kunt aanvragen. Met de introductie van het DSO komen het Omgevingsloket online, de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en de website ruimtelijkeplannen.nl te vervallen.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met Jasper de Boer, via j.deboer@oprecht.nl of 0229-285070.