Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet geeft bedrijven in zwaar weer de mogelijkheid om een akkoord af te dwingen met hun crediteuren, waardoor een faillissement kan worden voorkomen. In dit blog vertelt Oprecht Advocaten u welke ondernemingen een beroep kunnen doen op de WHOA en wat er mogelijk is.

Hoe werkt de WHOA?

De WHOA geeft een onderneming in zwaar weer de mogelijkheid om haar crediteuren, of een deel daarvan, een akkoord aan te bieden. De inhoud en inrichting van het akkoord mag de onderneming grotendeels zelf bepalen, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Zodra voldoende crediteuren met het akkoord hebben ingestemd, kan de onderneming de rechtbank vragen het akkoord goed te keuren (te homologeren). Door deze goedkeuring worden alle bij het akkoord betrokken crediteuren aan het akkoord gebonden. Dus ook de crediteuren die niet met het akkoord hadden ingestemd. Er is dan sprake van een zogenaamd ‘dwangakkoord’.

Wat zijn de voordelen van de WHOA?

De WHOA is een goede regeling voor ondernemingen met in de kern levensvatbare activiteiten die door een te hoge schuldenlast in financiële problemen zijn geraakt. Met de WHOA kunnen zij hun schulden effectief saneren, waardoor een faillissement kan worden voorkomen en werkgelegenheid wordt behouden.

De totstandkoming van een dwangakkoord brengt voor crediteuren nadelen met zich mee. Zij ontvangen door de homologatie immers maar een deel van hun vordering. Toch is de verwachting dat met name concurrente crediteuren met een dwangakkoord beter af zullen zijn dan in een faillissement, waarin zij slechts zelden een uitkering ontvangen. In de WHOA is met het oog hierop een speciale bepaling opgenomen voor kleine crediteuren (met minder dan 50 werknemers): zij moeten minimaal 20% van hun openstaande vorderingen betaald krijgen.

Wie kan er een beroep doen op de WHOA?

De WHOA is een bruikbare regeling voor zowel grote ondernemingen als het MKB. Om er een beroep op te kunnen doen, moet de onderneming wel voldoen aan onder meer de volgende voorwaarden:

  1. De onderneming verkeert in zodanige betalingsmoeilijkheden dat het redelijkerwijs aannemelijk is zij failliet zal gaan.
  2. Het doel van het akkoord is het afwenden van een dreigend faillissement of, als er geen overlevingskansen zijn, het afwikkelen van de onderneming.
  3. De crediteuren zijn met een akkoord beter af dan in een faillissement.
  4. Het akkoord is realistisch, haalbaar en voldoet aan de wet.
  5. De waarde van het akkoord wordt evenredig en eerlijk verdeeld over crediteuren.

Ook de crediteuren, aandeelhouders en ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen het initiatief tot een akkoord nemen. Daarvoor moeten zij de rechter vragen om een herstructureringsdeskundige te benoemen. Deze herstructureringsdeskundige zal dan een akkoord voorbereiden en aan de betrokken crediteuren voorleggen.

Wat is er mogelijk?

De WHOA biedt een onderneming verschillende mogelijkheden om de schuldenlast te herstructureren:

  1. De onderneming kan haar schuldeisers indelen in verschillende categorieën of klassen. Deze indeling moet wel aan bepaalde vereisten voldoen. Vervolgens kan de onderneming ervoor kiezen een akkoord aan te bieden aan alle klassen of alleen aan bepaalde klassen. In dat laatste geval behouden crediteuren uit klassen die buiten het akkoord zijn gelaten recht op volledige betaling van hun vordering.
  2. In het akkoord kan de onderneming een voorstel doen tot het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van (een gedeelte van) de vordering, uitstel van betaling of het omzetten van schulden in eigen vermogen, waardoor schuldeisers een aandelenbelang in de onderneming krijgen.
  3. De onderneming mag in het akkoord ook voorstellen om overeenkomsten te wijzigen of beëindigen. Als een wederpartij daar niet mee instemt, mag de onderneming de rechter toestemming vragen om, na homologatie van het akkoord, de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Zodra voldoende schuldeisers (tenminste één klasse) met het voorstel hebben ingestemd, kan de onderneming de rechtbank vragen het akkoord te homologeren. Na ontvangst van dit verzoek zal de rechtbank binnen acht tot veertien dagen een zitting plannen.

Vragen?

Verkeert uw onderneming in zwaar weer en bent u benieuwd naar uw mogelijkheden onder de WHOA? Of wilt u alvast starten met de voorbereiding van een akkoord? Neem dan gerust contact op met Martijn Helmstrijd (m.helmstrijd@oprecht.nl) of Steven Lasonder (s.lasonder@oprecht.nl) of via 0229-285070. Wij vertellen u er graag meer over.