Als nut en noodzaak van het voortbestaan van een vennootschap niet meer aanwezig zijn, kan de vennootschap worden ontbonden. Daarvoor zijn verschillende opties, waaronder de zogenaamde turboliquidatie. Maar wat is een turboliquidatie? En wat zijn de voorwaarden, voordelen en risico’s van een turboliquidatie? Oprecht Advocaten legt uit.

Wat is een turboliquidatie?

Een turboliquidatie is een snelle manier om om een vennootschap per direct te ontbinden en te liquideren. Bij een turboliquidatie besluit de algemene vergadering (van aandeelhouders) tot ontbinding van de vennootschap. Door dit besluit houdt de vennootschap direct op te bestaan, en kan de liquidatie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Daarvoor moet de vennootschap het formulier ‘Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap’ van de Kamer van Koophandel invullen en deponeren.

Het voordeel van een turboliquidatie is dat de vennootschap snel kan worden afgewikkeld, omdat er geen vereffening nodig is. Hiermee worden bovendien kosten bespaard.

Wat zijn de voorwaarden voor een turboliquidatie?

Voor een turboliquidatie mogen er op het moment van ontbinden (lees: het moment waarop de algemene vergadering het besluit tot ontbinding neemt) geen bekende baten meer aanwezig zijn. Onder baten worden hierbij verstaan: alle activa op de balans van de vennootschap. Denkt u hierbij aan bezittingen, liquide middelen en vorderingen.

De vennootschap mag niet vlak voor de turboliquidatie selectief betalingen aan bepaalde schuldeisers verrichten om de baten te laten verdwijnen. Ook moeten de doorlopende verplichtingen (zoals huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten) op de juiste wijze zijn beëindigd.

Als er op het moment van de ontbinding nog wel baten aanwezig zijn in de vennootschap, kan de turboliquidatie niet doorgaan. Het vermogen van de vennootschap moet dan worden vereffend. Als op dat moment van vereffening wordt afgezien, maar ook niet langer wordt voldaan aan bijvoorbeeld de publicatieverplichtingen, kan dit tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden.

Een turboliquidatie bij een onderneming met schulden, kan dat?

Dat kan alleen, en volgens de rechtspraak is dit in bepaalde omstandigheden zelfs verplicht, op het moment dat slechts nog schulden en helemaal geen baten meer in de vennootschap aanwezig zijn. Het aanvragen van het faillissement zou in zo’n geval vrij zinloos zijn, omdat de curator dan bij gebrek aan baten direct tot opheffing van het faillissement zou overgaan.

In dit soort gevallen hebben schuldeisers vaak het nakijken. Bovendien is voor hen moeilijk te beoordelen of het bestuur van de vennootschap voorafgaand aan de turboliquidatie wel behoorlijk heeft gehandeld. De procedure van de turboliquidatie is namelijk, in tegenstelling tot een faillissement, weinig transparant. Schuldeisers kunnen daarom alsnog het faillissement van de vennootschap aanvragen. Los van de reguliere regels die gelden bij het aanvragen van een faillissement moeten de schuldeisers daarnaast voldoende aannemelijk maken dat er een (potentiële) bate is of was. Daarnaast hebben de schuldeisers de mogelijkheid om de (voormalig) bestuurders aansprakelijk te stellen wegens onrechtmatige daad. De schuldeiser moet dan aantonen dat hij schade heeft geleden omdat het bestuur voor een turboliquidatie heeft gekozen en in een faillissement er wel een kans op betaling aanwezig zou zijn geweest.

Als er wel baten aanwezig zijn, maar er méér schulden zijn, kan er niet tot turboliquidatie worden besloten. In dat geval moet er een crediteurenakkoord worden getroffen of het faillissement worden aangevraagd. Als dit niet gebeurt en toch tot een turboliquidatie wordt besloten, kunnen schuldeisers hierdoor worden benadeeld. De schuldeisers kunnen dan een verzoek tot heropening indienen bij de rechtbank. In de praktijk komt het daarna vaak tot een faillissement. In dat geval kan de curator tot de conclusie komen dat er, door het besluit tot een turboliquidatie, sprake was van onrechtmatig handelen van de bestuurders en kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Aan het besluit tot een turboliquidatie kleven voor bestuurders dus nogal wat risico’s. Het is daarom belangrijk dat, als u plannen heeft voor en turboliquidatie, u zich daar van tevoren goed over laat adviseren. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met het team van Oprecht Advocaten.