Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt automatisch, ofwel ‘van rechtswege’, op de datum waarop het contract voor bepaalde tijd is verstreken. U kunt als werkgever of werknemer dit tijdelijke contract niet tussentijds opzeggen, behalve als u daarover afspraken maakt in de arbeidsovereenkomst. Als werkgever heeft u meestal wel een aanzegplicht.

Wat is de aanzegplicht?

De aanzegplicht is op 1 januari 2015 met de Wet werk en zekerheid ingevoerd, en houdt in dat u als werkgever:

  • uiterlijk één maand voor de contractueel afgesproken einddatum van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
  • schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd;
  • en zo ja, onder welke voorwaarden.

Wanneer geldt de aanzegplicht niet?

De aanzegplicht geldt niet:

  • bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van korter dan zes maanden;
  • als er sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij het einde niet op een kalenderdatum is gesteld. Bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project.

Gevolgen van het niet nakomen van de aanzegplicht

Als u de aanzegplicht niet (op tijd) nakomt en u laat de werknemer niet doorwerken, eindigt de arbeidsovereenkomst toch automatisch. U bent dan echter wel aanzegvergoeding verschuldigd:

  • Heeft u zich in het geheel niet gehouden aan de schriftelijke aanzegplicht? Dan bent u de werknemer een aanzegvergoeding verschuldigd ter hoogte van een maandsalaris.
  • Bent u uw schriftelijke aanzegplicht te laat nagekomen? Dan bent u de werknemer aanzegvergoeding verschuldigd naar rato van de periode dat u te laat was met aanzeggen. Als u tien dagen te laat was bent u dus een aanzegvergoeding verschuldigd ter hoogte van tien dagen salaris.

Als u de aanzegplicht niet op tijd nakomt en u verlengt de arbeidsovereenkomst, of u zegt niets en laat de werknemer gewoon doorwerken (waarmee u de arbeidsovereenkomst stilzwijgend voortzet), dan bent u in principe nog steeds aanzegvergoeding verschuldigd. Werknemers zullen hier in deze gevallen meestal geen beroep op doen, maar zij mógen dit dus wel.

U bent de aanzegvergoeding alleen niet verschuldigd in geval van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering.

Vervaltermijn

U moet de aanzegvergoeding alleen betalen als de werknemer zich er daadwerkelijk op beroept. Dit moet hij of zij doen binnen twee maanden na de einddatum van de tijdelijke arbeidsovereenkomst, anders vervalt het recht.

Wat kunt u doen?

Als werkgever doet u er verstandig aan om, bij het aangaan van elke tijdelijke arbeidsovereenkomst de aanzegplicht ruim vóór de aanvang van de aanzegtermijn te agenderen. U kunt dan op tijd de aanzegmededeling aan uw werknemer doen.

Daarnaast is het mogelijk om de aanzegmededeling al in de arbeidsovereenkomst zelf op te nemen, door een artikel op te nemen waarin staat dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Dit staat echter niet zo sympathiek, en kan tot juridische complicaties leiden als u op een later moment toch besluit om de arbeidsovereenkomst te verlengen.

Heeft u hier vragen over, of kunt u juridisch advies gebruiken over de aanzegplicht in uw geval? Neemt u dan contact op met Oprecht Advocaten, wij staan voor u klaar.