Als een verhuurder de huurovereenkomst opzegt, of als een huurder de woning tijdelijk moet verlaten in verband met een renovatie, moet hij in bepaalde gevallen een verhuiskostenvergoeding aan de huurder betalen. Maar wat is een verhuiskostenvergoeding? Wanneer heeft een huurder er recht op? En hoe hoog is die vergoeding? Oprecht Advocaten legt uit.

Wat is verhuiskostenvergoeding?

Een verhuiskostenvergoeding is een vergoeding voor de huurder die verplicht wordt om (tijdelijk) te verhuizen. Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van de verhuizing en inrichting van de nieuwe of tijdelijke woning.

Recht op verhuiskostenvergoeding

Een huurder heeft alleen recht op verhuiskostenvergoeding als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt. Zegt de huurder de overeenkomst zelf op? Dan heeft hij geen recht verhuiskostenvergoeding. Als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt of ontbindt om redenen die bij de huurder liggen (bijvoorbeeld vanwege overlast of een huurachterstand) heeft de huurder ook geen recht op verhuiskostenvergoeding.

Zegt de verhuurder de huurovereenkomst op wegens sloop, renovatie of verwezenlijking van een bestemmingsplan? Dan heeft de huurder altijd recht op een verhuiskostenvergoeding.

Tijdelijke verhuizing wegens renovatie en verhuiskostenvergoeding Gaat de verhuurder renoveren? En wordt de huurovereenkomst daarvoor niet opgezegd, maar is wel een tijdelijke verhuizing noodzakelijk? Dan heeft de huurder ook recht op een verhuiskostenvergoeding, als bijdrage in de kosten van de tijdelijke verhuizing. Dit geldt ook als de huurder zelf om de renovatie heeft verzocht. De Hoge Raad heeft bepaald dat de huurder en verhuurder daarover contractueel geen andere afspraken mogen maken.

Dringende werkzaamheden vallen overigens niet onder renovatie.

Dringende werkzaamheden

Dringende werkzaamheden zijn werkzaamheden waarvan de uitvoering niet tot het einde van de huurovereenkomst kan wachten. Ook groot onderhoud kan hieronder vallen. Bij dringende werkzaamheden gaat het om werkzaamheden die bij uitstel tot schade, extra kosten of nadeel kunnen leiden. Deze werkzaamheden zijn, anders dan bij renovatie, niet gericht op toename van het huurgenot.

Dringende werkzaamheden moeten door de huurder worden gedoogd. Moet de huurder in verband met deze werkzaamheden de woning (tijdelijk) verlaten? Dan heeft hij geen recht op verhuiskostenvergoeding. In sommige gevallen kan de huurder dan wel aanspraak maken op een schadevergoeding of huurprijsvermindering.

In de praktijk is er vaak sprake van een combinatie van dringende werkzaamheden en renovatie. Dan moet, bij een (tijdelijke) verhuizing, worden beoordeeld welke
werkzaamheden de verhuizing noodzakelijk maken. Zijn dat de renovatiewerkzaamheden? Dan is de verhuurder verhuiskostenvergoeding verschuldigd.

Bedrag verhuiskostenvergoeding

De hoogte van de verhuiskostenvergoeding hangt af van het soort woonruimte en de verhuisdatum. Het minimumbedrag is vastgelegd in de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie. Bij opzegging wegens sloop, renovatie of verwezenlijking van een bestemmingsplan bedraagt de minimale verhuiskostenvergoeding sinds 18 februari 2018 € 5.993,-. Deze minimumvergoeding wijzigt voor 1 maart van elk jaar. Daarmee wordt de vergoeding afgestemd op de inflatie. Als de schade voor de huurder hoger uitpakt dan de minimumvergoeding kan de rechter een hogere vergoeding toekennen.

 

Vragen over de verhuiskostenvergoeding?

De regels over de verhuiskostenvergoeding lijken duidelijk. In de praktijk leveren zij echter vaak vragen op. Bijvoorbeeld in het geval van dringende werkzaamheden, al dan niet in combinatie met renovatiewerkzaamheden. Ook zien wij in de praktijk vaak gebeuren dat een verhuurder de werkzaamheden als ‘dringend’ bestempelt, terwijl de rechter de werkzaamheden in een procedure wel degelijk als renovatie beschouwt. Waardoor de verhuurder, zeker als het gaat om werkzaamheden aan meerdere woningen of woonblokken, met hoge kosten wordt geconfronteerd.

Voor verhuurders is het dus, zeker als het gaat om werkzaamheden aan meerdere woningen of woonblokken, altijd belangrijk om van tevoren een goede toets uit te
voeren en advies in te winnen. Heeft u hier vragen over? Of behoefte aan advies? Neem dan contact op met Oprecht Advocaten.