Disclaimer

Oprecht Advocaten B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Oprecht Advocaten B.V. kan niet garanderen dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur. De informatie op deze website dient slechts ter algemene informatie en deze kan niet als juridisch advies worden beschouwd.

Oprecht Advocaten kan om deze reden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de website aanvaarden.

De website bevat mogelijke hyperlinks naar websites die door andere partijen dan Oprecht Advocaten B.V. worden onderhouden. Oprecht Advocaten B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites. Oprecht Advocaten B.V. geeft geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid en/of de volledigheid van de informaties op de websites van deze derden.

De informatie op deze website kan op elk moment worden gewijzigd. Oprecht Advocaten B.V. is niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. De ontvanger van deze informatie dient altijd juridisch advies in te winnen voor dat hij/zij naar deze informatie handelt.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Oprecht Advocaten B.V. Oprecht Advocaten B.V. behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Het is slechts toegestaan de website en de gegevens hierop uitsluitend voor eigen gebruik te gebruiken. Het is niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te wijzigen of te bewerken, te verveelvoudigen, of te reproduceren, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

Oprecht Advocaten B.V. beschikt niet over een Stichting Derdengelden en kan om deze reden geen derdengelden ontvangen.