Op 1 augustus 2022 wijzigen de regels voor arbeidsvoorwaarden

In een vorig blog vertelden wij u meer over een aantal aanstaande wijzigingen voor werkgevers. In 2022 gaat er nog meer wijzigen, want uiterlijk op 1 augustus 2022 moet de EU-richtlijn ‘Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ zijn omgezet in nationale wetgeving. Op 15 november jl. heeft het kabinet hiervoor een wetsvoorstel ingediend.

Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Volgens de Europese wetgever zijn steeds meer werknemers onzeker over hun rechten, onder meer als gevolg van ingewikkelde contracten en steeds complexere arbeidsvoorwaarden. Om de arbeidsvoorwaarden van werknemers inzichtelijker en eerlijker te maken, heeft de Europese wetgever daarom in 2019 de richtlijn ‘Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ opgesteld. Deze richtlijn beschrijft de minimumrechten van werknemers en moet uiterlijk op 1 augustus 2022 zijn omgezet in nationale wetgeving.

Uit het wetsvoorstel dat op 15 november jl. is ingediend, blijkt dat u nieuwe werknemers straks meer informatie over hun arbeidsvoorwaarden moet verstrekken. Ook wordt een aantal nieuwe rechten voor werknemers geïntroduceerd.

Wat gaat er veranderen?

Uitbreiding informatieplicht

Veel van de maatregelen die in de richtlijn worden genoemd gelden in Nederland al. Zo moet u werknemers op grond van artikel 7:655 BW op dit moment ook al informatie verstrekken over onder meer de functie of de aard van de arbeid, het tijdstip van indiensttreding en de duur van de overeenkomst, de aanspraak op vakantie, de opzegtermijn en de hoogte van het loon. Maar de richtlijn gaat nog iets verder.

Vanaf 1 augustus 2022 moet u nieuwe werknemers ook informatie verstrekken over onder meer andere vormen van verlof (zoals ouderschapsverlof), de procedures bij ontslag, de eventuele uitbetaling van overuren en bonussen, de wijze van uitbetalen van het salaris, het opleidingsbeleid en (wisselende) werktijden.

Andere maatregelen

In veel arbeidsovereenkomsten is op dit moment opgenomen dat werknemers geen nevenwerkzaamheden mogen hebben. Vanaf 1 augustus 2022 is dit in principe niet meer mogelijk. Hiervoor wordt een nieuw artikel (artikel 7:653a) in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Op grond van dit artikel mag u een werknemer alleen nog verbieden nevenwerkzaamheden te verrichten als dat op grond van een objectieve reden gerechtvaardigd is. Hierbij moet u denken aan de gezondheid of veiligheid van uw werknemer(s), de bescherming van concurrentiegevoelige informatie of het voorkomen van een belangenconflict.

Ook is in veel arbeidsovereenkomsten een scholingsbeding opgenomen. Vanaf 1 augustus 2022 bent u – als u door de wet of een CAO verplicht wordt bepaalde opleidingen aan uw werknemers te verstrekken – verplicht de kosten van die opleidingen voor uw rekening te nemen. U kunt deze kosten dus niet meer in rekening brengen bij uw werknemers of verrekenen met de transitievergoeding. Uw werknemers moeten deze opleidingen bovendien zo veel mogelijk onder werktijd kunnen volgen.

Vragen?

De nieuwe wetgeving geldt voor nieuwe werknemers. U zult dus tussen nu en 1 augustus 2022 uw modelovereenkomsten moeten (laten) aanpassen. Voor bestaande werknemers hoeven de arbeidsovereenkomsten niet te worden aangepast. Voor wat betreft de uitbreiding van uw informatieplicht adviseren wij wel uw personeelsreglement of arbeidsvoorwaardenhandboek te (laten) aanpassen.

Heeft u hier vragen over? Of behoefte aan advies? Dan kunt u altijd contact opnemen met Linda Bijl, via l.bijl@oprecht.nl of telefoonnummer 0229-285070.