Veel ondernemingen leunen op dit moment zwaar op de overheid en de banken. Naar alle waarschijnlijkheid komt daar dit jaar nog een einde aan. Op dat moment moeten huurachterstanden en belastingschulden worden ingelost, terwijl daar niet altijd voldoende financiële middelen voor zijn. Veel bedrijven komen dan voor de keuze te staan: herstructureren of liquideren?

Herstructureren: mogelijkheden

Veel ondernemers zullen ervoor kiezen om hun onderneming te herstructuren, aangezien dat ook zorgt voor het behoud van werkgelegenheid. Bij een herstructurering hebben ondernemingen onder meer de volgende mogelijkheden:

  • Extra financiering aantrekken.
  • Verlieslatende bedrijfsonderdelen afstoten of verkopen.
  • Buiten rechte: individuele afspraken met schuldeisers maken, zoals uitstel van betaling, een betaling in termijnen, het kwijtschelden van (een deel van) de betaling of het omzetten van een schuld in aandelen.
  • In rechte: een crediteurenakkoord aanbieden aan (een deel van) de gezamenlijke schuldeisers. Dit kan sinds 1 januari 2021 op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Aandachtspunten bij een herstructurering

Voor bestuurders is het tijdens een herstructurering van belang om secuur te werk te gaan en zich aan de regels te houden, om daarmee bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Zo moeten zij, zeker naarmate een faillissement dichterbij komt, voorzichtig zijn met het aangaan van nieuwe verplichtingen en het doen van selectieve betalingen.

Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2020

Tot nu toe heeft de coronacrisis tot bijzonder weinig faillissementsaanvragen geleid. De verwachting is dat dit aantal nog dit jaar flink zal toenemen. Nu kan een faillissementsaanvraag een succesvolle herstructurering in de weg staan. Daarom kunnen ondernemingen die met een faillissementsaanvraag worden geconfronteerd tot (in ieder geval) 1 april 2021 een beroep doen op de Tijdelijke Betalingsuitstelwet 2021. Deze wet is speciaal in het leven geroepen om in de kern gezonde ondernemingen door de coronacrisis te loodsen.

Met deze wet kunnen ondernemingen faillissementsaanvragen en andere verhaalsacties van schuldeisers gedurende een periode van maximaal zes maanden afweren. Worden zij geconfronteerd met een faillissementsaanvraag van een of meer schuldeisers? Dan kunnen zij de rechtbank vragen de behandeling van de faillissementsaanvraag met twee maanden uit te stellen. Deze periode kan tweemaal met twee maanden worden verlengd. Ook kunnen deze ondernemingen de rechtbank vragen gelegde beslagen en overige executiemaatregelen op te schorten. Deze periode kunnen zij gebruiken om te herstructureren. Onze specialisten leggen graag uit of een dergelijk verzoek voor u soelaas biedt.

Eigen faillissement aanvragen

Voor ondernemingen waarbij een herstructurering er niet meer in zit, is het van belang om niet te lang door te gaan, maar op tijd het eigen faillissement aan te vragen. Gaat het om een B.V.? Dan is daar eerst een besluit van de aandeelhoudersvergadering voor nodig.

Een faillissement betekent lang niet altijd einde verhaal. Vaak is er een doorstart mogelijk. Zeker als er sprake was van een voor de coronacrisis gezonde onderneming. Daarvoor is het wel van belang dat bestuurders tijdig met financiers en investeerders over een mogelijke doorstart in gesprek gaan. Zij kunnen dan alvast meedenken over de mogelijkheden.

In het zicht van faillissement gelden meerdere strenge normen voor het bestuur. In aanloop naar een faillissement is, met het oog op een doorstart, een meer dan goede kennis van het failllissementsrecht onontbeerlijk. Wij ondersteunen u graag in een dergelijk zwaar traject.

Liquideren

Zijn er helemaal geen baten (zoals bezittingen, liquide middelen of vorderingen) meer in de onderneming aanwezig? Dan is ook een faillissement niet meer mogelijk, en moet de onderneming worden geliquideerd.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of wilt u advies over de mogelijkheden en strategie van uw onderneming? Neem dan gerust contact op met Martijn Helmstrijd, via m.helmstrijd@oprecht.nl of 0229-285070.